PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46 ) 
   

 

Przedmiot skargi  - w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, w związku z  wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiot wniosku – w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

 1. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.
 2. Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.
 3. O tym, czy pismo jest skargą, czy wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma.
 4. Skargi oraz wnioski składa się do organów właściwych, ze względu na przedmiot

 


SKARGI I WNIOSKI

 

 • Mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • Skargi i wnioski niezawierające, imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 • Skargi i wnioski wpływające do urzędu, rejestrowane są w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków.
 • Skargi i wnioski rozpatrywane są przez właściwe merytorycznie działy ze względu na przedmiot skargi.

  TERMINY ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY
   
 • Skargi (wnioski) urząd załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiana jest w terminie do 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 • Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
 • Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.

 

W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy  może podtrzymać swoje stanowisko.

 

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

 

                          Przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków osobiście:

 

 1. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nidzicy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania a ponadto w każdy poniedziałek do godziny 1530.
 2. Skargi i wnioski, zgłoszenia osobiście do protokołu przyjmowane są przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub osoby wyznaczone  codziennie w godzinach urzędowania.
 3. Skargi i wnioski zgłaszane pisemnie przyjmowane są codziennie przez Sekretariat Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nidzicy.

   Skargi i wnioski pisemne należy kierować na poniższy adres:

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W NIDZICY
UL. Żeromskiego 8
13-100 Nidzica
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 15, wrzesień 2016 08:55 Grzegorz Misztal
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13, październik 2020 11:14 Grzegorz Misztal
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01, grudzień 2020 11:53 Grzegorz Misztal