Ogłoszenia / Komunikaty

Komunikat PPIS w Nidzicy o jakości wody: Wikno GAWRA
Komunikat PPIS w Nidzicy o jakości wody: Łysakowo
Komunikat PPIS w Nidzicy o jakości wody: Janowiec Kościelny
Komunikat PPIS w Nidzicy o jakości wody: Sarnowo
Komunikat PPIS w Nidzicy o jakości wody: Nibork Drugi
Komunikat PPIS w Nidzicy o jakości wody: Szerokopas
Komunikat PPIS w Nidzicy o jakości wody: Łysakowo
Komunikat PPIS w Nidzicy o jakości wody: OW Gawra Wikno
Komunikat PPIS w Nidzicy o jakości wody: Bartoszki
Komunikat PPIS w Nidzicy o jakości wody: Kamionka studnia publiczna
Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku Nad Jeziorem Miejskim w Nidzicy
Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku nad Jeziorem Omulew w miejscowości Wikno
Komunikat PPIS w Nidzicy o jakości wody: Siemiątki
Komunikat PPIS w Nidzicy o jakości wody: Zawady
Komunikat PPIS w Nidzicy o jakości wody: Kamionka - Garncarska Wioska
Komunikat dotyczący informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego
Komunikat dotyczący stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie wykonywania prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
Wytyczne GIS dla funkcjonowania gastronomii
Odbiory budynków w czasie epidemii
Informacja prasowa "Doradztwo na miarę potrzeb WMODR"
Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce
Informacja dla rolników, plantatorów
Rekomendacje dla zarządców targowisk, na których sprzedawana jest żywność
Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2
Pomoc osobom w kwarantannie
Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus)
Zalecenia dotyczące dezynfekcji przewodów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
Q&A dotyczące żywności i koronawirusa
Informacje dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch
Nowy system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu suplementów diety, żywności wzbogacanej i żywności dla określonych grup
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajow
Nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu suplementów diety, żywności wzbogacanej i żywności dla określonych grup
Kurs grzyboznawczy
Komunikat VI dot. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
Komunikat V dot. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny
Obszarowa ocena jakości wody 2018
Komunikat dla podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce
Informacje dotyczące odry
Informacja o zmianach w zakresie nadzoru nad zakładami prowadzonego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
Europejski Tydzień Szczepień 23-29 kwietnia 2018 r.
Rolniczy Handel Detaliczny - Poradnik Dobrej Praktyki
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie kąpielisk i miejsc wykorzystania do kąpieli
Komunikat PPIS w Nidzicy w sprawie wymogów jakie powinny być spełnione przez podmioty, które chcą wprowadzać do obrotu żywność podczas trwania imprez masowych
Komunikat PPIS w Nidzicy, w sprawie składania wniosków o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla zakładów prowadzących produkcję pierwotną
Istotne informacje z zakresu wody do spożycia i na potrzeby gospodarcze