Załącznik do Zarządzenia  Nr 270 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 12 października 2012r.     

 STATUT

POWIATOWEJ  STACJI  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W  NIDZICY

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie  powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego statutu oraz regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji.

 

§ 2.1 Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

2.Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), posiada Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

 

§ 3.1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Nidzica.

2.Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat nidzicki.

 

§ 4. Powiatowa Stacja prowadzi  działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

 

§ 5.  Działalnością Powiatowej Stacji kieruje  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

 

§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

 

1)      higieny środowiska;

2)      higieny pracy w zakładach pracy;                 

3)      higieny procesów nauczania i wychowania;

4)      higieny wypoczynku i rekreacji;

5)      zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

6)      higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony  zdrowia ludzkiego przed wpływem  szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych  i zawodowych.

 

  1. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1)      prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych

i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy;

2)      opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

3)      działalność przeciwepidemiczną;

4)      opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

5)      przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

6)      przygotowywanie i składanie projektów wniosków o ukaranie do sądów

                        rejonowych;

7)      przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

8)      inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością na rzecz  oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia

oraz szkoleń;

9)      sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy

w zakładach pracy;

10)  prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;

11)  prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

12)  sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

13)  sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

14)  sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;

15)  sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej;

16)  prowadzenie spraw związanych ze statystyka publiczną;

17)  opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

18)  prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

 

 

§ 7.1. Powiatowa Stacja może pozyskiwać środki finansowe z tytułu sprzedaży usług zleconych w szczególności w zakresie:

1)      badań laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych oraz innych czynności dotyczących oceny jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa zdrowotnego;

2)      prowadzenia szkoleń i egzaminów oraz wykonywania ocen zdrowotnych.

2. Środki pochodzące z wykonywanych przez Powiatową Stację usług, o których mowa

w ust. 1 stanowią dochody budżetu państwa.

 

 

§  8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

    1)   Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

                2)   Oddział Nadzoru;

                3)   Stanowisko Pracy do Spraw Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;                                                                                                          

                4)   Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

                5)   Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

         

  1. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji nadawany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14, wrzesień 2016 18:39 Grzegorz Misztal
Artykuł został zmieniony. środa, 14, wrzesień 2016 19:01 Grzegorz Misztal
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01, grudzień 2020 11:52 Grzegorz Misztal