Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:

 • wstępu o każdej porze dnia i nocy, na terenie miast i wsi do:
  1. zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład,
  2. obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,
  3. środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne,
  4. obiektów będących w trakcie budowy.
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób,
 • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych,
 • pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

1) Korespondencję przyjmuje kancelaria, a podania, skargi itp. składane do protokołu przyjmują pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za załatwianie danej sprawy.

2) Przyjmując przesyłki przekazywane drogą pocztową zwłaszcza polecone i wartościowe, kancelaria sprawdza prawidłowość zaadresowania oraz stan opakowania. W razie stwierdzenia uszkodzenia, kancelaria sporządza adnotacje na kopercie lub opakowaniu oraz na potwierdzeniu odbioru i żąda od pracownika urzędu pocztowego spisania protokołu o doręczeniu przesyłki uszkodzonej.

3) Wszystkie przesyłki łącznie z przesyłkami specjalnego rodzaju /telegramy, telefonogramy, faksy, poczta elektroniczna/, kancelaria wpisuje do dziennika korespondencji. Przesyłki specjalnego rodzaju bezzwłocznie doręcza się adresatom za pokwitowaniem. Na telegramach, telefonogramach oprócz daty wpływu zamieszcza się godzinę i minutę przyjęcia, a na telefonogramach także imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe nadającego i przyjmującego.

4) Kancelaria otwiera wszystkie przesyłki, z wyjątkiem:

a. adresowanych imiennie, które przekazuje adresatom,

b. stanowiących tajemnicę służbową / poufne /, którą przekazuje adresatom,

c. wartościowych, które przekazuje właściwej osobie za pokwitowaniem. Jeżeli po otwarciu koperty nie oznaczonej na zewnątrz napisem „poufne” okaże się, że przesyłka zawiera wiadomości stanowiące tajemnicę służbową należy bezzwłocznie przekazać ją w zamkniętej kopercie osobie właściwej do jej odbioru – z adnotacją o przyczynie otwarcia koperty.

5) Po otwarciu koperty sprawdza się:

a. czy nie zawiera ona pisma mylnie skierowanego,

b. czy dołączone są załączniki wymienione w piśmie. Brak załączników lub otrzymanie samych załączników bez pisma przewodniego odnotowuje się na danym piśmie lub załączniku.

6) Koperty z nienaruszonym znaczkiem pocztowym /stemplem pocztowym/ dołącza się tylko do pism:

a. poufnych wartościowych, poleconych, ekspresowych, za dowodem doręczenia,

b. dla których istotna jest data nadania /stempla pocztowego/ np. skargi, odwołania, zażalenia, zarzuty,

c. w których brak nadawcy lub daty pisma,

d. mylnie skierowanych,

e. załączników nadesłanych bez pisma przewodniego,

f. w razie niezgodności zapisów na kopercie z ich zawartością.

7) Na żądanie składającego pismo kancelaria potwierdza otrzymanie pisma.

8) Korespondencję mylnie doręczoną /adresowaną do innego adresata/ zwraca się bezzwłocznie do urzędu pocztowego.

9) Na wpływającej korespondencji umieszcza się w lewym górnym rogu pierwszej strony pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania korespondencji. Na korespondencji przekazywanej bez otwierania – na przedniej stronie koperty.

10) Przy pisemnym załatwianiu sprawy stosuje się następujące formy:

a. odręczną, (forma odręczna jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez pracownika, bezpośrednio na otrzymanym piśmie, zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia).

b. korespondencyjną, (forma korespondencyjna polega na sporządzeniu przez pracownika projektu pisma załatwiającego sprawę).

c. inną /np. przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem, na formularzu/.

11) Załatwienie sprawy może być:

a. tymczasowe – gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

b. ostateczne – gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty /merytorycznie/ albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.

12) Z rozmów przeprowadzonych z interesantami oraz czynności w terenie sporządza się protokoły, notatki służbowe lub czyni się adnotacje na aktach, jeżeli uzyskane tą drogą wiadomości lub informacje mają znaczenie w załatwianej sprawie.

13) Przy sporządzaniu kopii pisma, dokumentu należy umieścić pod tekstem z lewej strony klauzulę: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, a także datę , podpis i stanowisko służbowe osoby stwierdzającej zgodność treści.

14) Sprawy załatwiane są wg kolejności ich wpływu i stopniu pilności. Pismo załatwiające sprawę powinno być pod względem formy zewnętrznej dostosowane do blankietów korespondencyjnych A4 lub A5 w układzie pionowym lub poziomym i powinno zawierać:

a. nagłówek – druk lub podłużną pieczęć nagłówkową,

b. znak sprawy,

c. powołanie się na znak i datę pisma, którego odpowiedź dotyczy,

d. datę podpisania pisma przez osobę upoważnioną,

e. określenie odbiorcy w pierwszym przypadku wraz z adresem,

f. treść pisma,

g. podpis /imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe/. Kopia pisma załatwiającego powinna ponadto zawierać:

- parafę pracownika sporządzającego i datę sporządzenia pisma / z lewej strony pod treścią pisma/.

W razie potrzeby pismo i jego kopia powinny również zawierać dalsze następujące określenia:

a. nad adresem z prawej strony – wskazówki dotyczące sposobu wysyłania czystopisu „polecony”, „ekspres”, „za zwrotnym poświadczeniem odbioru” itp.

b. pod treścią pisma z lewej strony liczbę przesyłanych załączników /zał. .../ lub wymienia się je z podaniem liczb porządkowych; na każdym załączniku wpisuje się w prawym górnym rogu kolejny numer załącznika /Zał. Nr ... do pisma, znak ............................................/.

c. jeżeli pismo poza adresatem przesyłane ma być innym jednostkom lub osobom, pod treścią pisma z lewej strony pod klauzulą „Otrzymują do wiadomości” umieszcza się adresy tych instytucji lub osób,

d. pod treścią pisma z lewej strony – termin wyznaczony do załatwienia sprawy (termin do dnia .....), e. ewentualne wskazówki dla sekretariatu.

15) Przy załatwianiu spraw należy wykorzystać formularze i druki przewidziane przepisami szczegółowymi.

16) Sprawy należy załatwiać w terminach określonych w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

17) Skargi i wnioski

 • Skargi i wnioski dotyczące działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nidzicy interesanci mogą składać w godzinach urzędowania w sekretariacie PSSE w Nidzicy
 • Dyrektor przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, w poniedziałek w godzinach od 800 do 1530.
 • Pozostali pracownicy przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i interwencji od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46 ) 
   

 

Przedmiot skargi  - w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, w związku z  wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiot wniosku – w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

 1. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.
 2. Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.
 3. O tym, czy pismo jest skargą, czy wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma.
 4. Skargi oraz wnioski składa się do organów właściwych, ze względu na przedmiot

 


SKARGI I WNIOSKI

 

 • Mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • Skargi i wnioski niezawierające, imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 • Skargi i wnioski wpływające do urzędu, rejestrowane są w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków.
 • Skargi i wnioski rozpatrywane są przez właściwe merytorycznie działy ze względu na przedmiot skargi.

  TERMINY ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY
   
 • Skargi (wnioski) urząd załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiana jest w terminie do 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 • Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
 • Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.

 

W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy  może podtrzymać swoje stanowisko.

 

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

 

                          Przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków osobiście:

 

 1. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nidzicy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania a ponadto w każdy poniedziałek do godziny 1530.
 2. Skargi i wnioski, zgłoszenia osobiście do protokołu przyjmowane są przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub osoby wyznaczone  codziennie w godzinach urzędowania.
 3. Skargi i wnioski zgłaszane pisemnie przyjmowane są codziennie przez Sekretariat Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nidzicy.

   Skargi i wnioski pisemne należy kierować na poniższy adres:

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W NIDZICY
UL. Żeromskiego 8
13-100 Nidzica
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

schemat procedury kontroli

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem  danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z siedzibą w Nidzicy ul.Żeromskiego 8, którego reprezentuje Beata Wróblewska-Więcek - Dyrektor,

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Wit Piotrkowski, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nidzicy możliwy jest pod numerem tel. nr. 89 625 2081 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji osiągnięcia niezbędnego celu przetwarzania danych osobowych.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.