Do zakresu działania Stanowiska Pracy Głównego Księgowego należą sprawy zagadnień finansowych Powiatowej Stacji, a w szczególności:
 • prawidłowe stosowaniem zasad rachunkowości zapewniające rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz przepływów finansowych;
 • terminowe i prawidłowe dochodzenie roszczeń i egzekucja należności;
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej;
 • obliczanie wysokości wynagrodzeń, zasiłków itp., sporządzanie list płac, zasiłków i innych należności pracowników oraz prowadzenie ewidencji analitycznej w tym zakresie;
 • ewidencja syntetyczna i analityczna dowodów finansowych;
 • prowadzenie rozliczeń ZUS;
 • naliczanie składek ZUS, terminowe rozliczanie i prowadzenie ewidencji analitycznej;
 • prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • ustalanie zasad rachunkowości, ich opis i wdrażanie;
 • prawidłowe wykonywanie i rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • prawidłowe wykonywanie i okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 • sporządzanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego jednostki;
 • sporządzanie innych sprawozdań finansowych, do których dane wynikają z ksiąg rachunkowych;
 • wykonywanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości oraz innych aktów prawnych zakładu;
 • przestrzeganie obowiązujących zasad rozliczeń pieniężnych, terminowe egzekwowanie należności i dochodzenie roszczeń spornych;
 • prawidłowe i terminowe rozliczenia z tytułu podatku dochodowego, VAT, podatków lokalnych, rozliczeń z budżetem państwa i budżetem samorządu terytorialnego;
 • prawidłowe i rzetelne sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań statystycznych;
 • określenie zasad regulacji zobowiązań;
 • prowadzenie analiz i opracowań ekonomicznych określonych przez Dyrektora lub z własnej inicjatywy, przedstawianie Dyrektorowi wniosków wynikających z tych analiz;
 • wnioskowanie w zakresie usprawnień organizacyjnych jednostki, zmiany struktury, powiązań, rozliczeń, budżetowania itp.;
 • wnioskowanie i przeprowadzanie na zlecenie Dyrektora kontroli wewnętrznych, w zakresie prawidłowości obiegu dokumentów, gospodarki materiałowej, gospodarowania majątkiem zakładu i innych;
 • opracowywanie tez i wytycznych w zakresie form i metod kontroli przedmiotowych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 15, wrzesień 2016 10:47 Grzegorz Misztal